MİSYONUMUZ

İşveren sendikalarının tamamına yüksek kalite ve çözüm odaklı bakış açımız ile sendikal birliktelik içerisinde istihdamın artması sağlamak, üretim kalitesini  yenilenebilir düzeyde tutarak; büyüme ve gelişmeyi sürekli hale getirmek üzere faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermeyi hedefleyen, çağdaş yenilikleri ve yeni gelişmeleri takip ederek bu alanda öncüllük yapmayı, örnek sendikalarımızın birlikteliği ile sahasında liderlik yapacak kadroları yetiştirmek üzere işletmelerimizin gelişimini, kaliteli üretim için eğitimler düzenleyerek geleceğe sürdürülebilir sendikal hayatı hakim kılmak için emin adımlar ile yürümeyi amaçlıyoruz.

KONFEDERASYONUN AMAÇ VE İLKELERİ

Kaynağını ulusal sermayeden, gücünü üretimden ve milli değerlerden alan Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu “TİSKO”; demokratik, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak;

1 Başta Atatürk ilkeleri olmak üzere;

  • Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün,
  • Milli egemenliğinin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık kalarak,
  • Ulusal sermayenin hak ve çıkarlarının; toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü
    temellere dayalı demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde;
  • Evrensel temel hak ve özgürlüklere insan hakları evrensel beyannamesi ve işçi sağlığı ve güvenliği yasasına sahip çıkmayı amaçlar.

2 İşverenlerin ve Konfederasyona üye işveren sendikalarının çalışma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini hukuk  çerçevesinde korumayı ve geliştirmeyi; aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamayı amaçlar.

3 Uluslararası standartlarda kabul görmüş, doğaya saygılı, sağlıklı çalışma ortamları oluşturan, kadın erkek eşitliği, adil yönetim, liyakat, doğaya saygılı, temiz enerji kullanımı ve geri dönüşüm alanında yenilikçi, insan haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

4 Çalışma barışının tesisi ve devamını temel amaç sayar.

5 Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunur.

6 Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,

7 Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türk sermayesinin ve halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

8 Çağdaş, bilimsel ve demokratik yöntemlerle toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,

9 Tam bağımsız, müreffeh ve güçlü bir ülkede, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı temel amaç bilir.

10 Üye sendika mensuplarının ve üye sendika mensuplarının çalışanlarının yararlanması amacıyla eğitim, belgelendirme, sertifika verme, sektörel eğitimler için yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları ile protokoller imzalayarak işletmeleri Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması ve mesleki eğitim için teşvik etmek